کافه قهوه تلخ

 

  کافه قهوه تلخ دارای شش شعبه 

   تهران پل طبیعت
   تهران ونک
   تهران ارتمیس
   کرج مهرشهر
   مازندران سیسنگان
   مازندران ابیدر  

    اینستاگرام :